paese
sostantivo maschile
paese; alt. paisiello, paisotto.